Warning: A non-numeric value encountered in /home/morsy/domains/sopockiemorsy.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

PŁYWAMY OD 2006

Nasz klub istnieje od 2006 roku. Głównym celem Stowarzyszenia Sopockiego Klub Morsów według statusu jest upowszechnianie, popieranie i rozwijanie różnych form kultury zdrowotnej, sportu i rekreacji ruchowej w środowisku sopockim. Do celów należy także organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i różnorodnych form współzawodnictwa sportowego z zakresu masowej kultury zdrowotnej.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

Członkiem Klubu może zostać każdy kto kocha zimowe kąpiele, wypełni deklarację członkowską, będzie realizował wspólne cele klubu, uczestniczył w życiu klubu oraz działał na jego dobro. Opłata członkowska wynosi 120 zł rocznie.

DEKLARACJA DO POBRANIA (pdf)>>>

Lat działalności

Klubowiczów

Skład zarządu

Tomasz Małkowski

Tomasz Małkowski

Prezes Zarządu

 

Wiesław Lorbiecki

Wiesław Lorbiecki

Członek zarządu

 

Ewa Radziwanowska

Ewa Radziwanowska

Członkini zarządu, Skarbnik

 

Członkowie Honorowi

Aleksander Tokmina
Jacek Starościak

 

Statut Stowarzyszenia

Regulamin  Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej ,Sportu i Rekreacji

                              SOPOCKI KLUB MORSÓW

Słowniczek :

 1. Morsowanie – poprzez morsowanie rozumie się kąpiel lub/i pływanie w zimnej wodzie w porze jesienno-zimowej,
 2. Kandydat – osoba morsująca, która po upływie 6 m-cy od aktywnego włączenia się do grupy i spełnieniu wymagań określonych Regulaminem może zostać członkiem Sopockiego Klubu Morsów, (płacenie składek i integracja z grupą)
 3. Członek Klubu – osoba, która spełnia niżej wymogi Regulaminu i zyskała status członka.

Postanowienia ogólne:

 1. Morsowania odbywać się będą w okresie od połowy października do połowy kwietnia, niezależnie od temperatury wody i powietrza, w każdą niedzielę, o godz. 11.45,
 2. Od poniedziałku do piątku morsowania odbywać się będą o wschodzie słońca,
 3. Przed morsowaniem każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zasadami morsowania oraz informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie,
 4. Do kąpieli ma prawo każda osoba pełnoletnia, na zasadzie pełnej dobrowolności i na własną odpowiedzialność,
 5. Osoba niepełnoletnia może morsować za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz na jego odpowiedzialność,
 6. Nie powinno się morsować w przypadku występowania przeciwwskazań zdrowotnych do morsowania,
 7. Przed kąpielą w zimnej wodzie, każdy powinien się upewnić, czy nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do morsowania, do których należą:
 8. Choroba serca i krążenia
 9. Nadciśnienie
 10. Choroby naczyń mózgowych(padaczka)
 11. Niektóre zaburzenia psychiczne
 12. Padaczka
 13. Mała odporność na zimno (niski próg hipotermii)

W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej należy skonsultować się z lekarzem.

 1. Przystąpienie do Sopockiego Klubu Morsów następuje po 6-miesięcznym okresie kandydowania, znajomości i akceptacji Regulaminu i Statutu oraz złożeniu Zarządowi Klubu deklaracji i oświadczenia o woli przystąpienia do Klubu,
 2. Możliwość zakupu koszulek, czapek, polarów itp. z logo Klubu dotyczy wyłącznie członków Sopockiego Klubu Morsów,
 3. Reprezentować Sopocki Klub Morsów w zorganizowanych wyjazdach (np. wyjazd do Mielna, wyjazd na zawody pływackie w kraju i zagranicą) mogą jedynie członkowie Klubu,
 4. Składkę członkowską należy uiszczać co miesiąc od stycznia do grudnia każdego roku, lub w ratach kwartalnych bądź półrocznych,
 5. W przypadku braku uiszczania corocznych składek, w kolejnym roku członek zostanie usunięty z listy członków Sopockiego Klubu Morsów.
 6. Składka przeznaczona jest na cele związane z funkcjonowaniem Klubu np. kupno nowych banerów, flag, opłat za pomieszczenia, prąd, dopłaty do Zlotu SOPOCKIEGO KLUBU MORSÓW itp. ( Zakupy robione są zgodnie z celami statutowymi i potrzebami Klubu),
 7. Członek Sopockiego Klubu Morsów zobowiązuje się do godnego reprezentowania Klubu, szanowania jego barw, aktywnego udziału w życiu Klubu, zachowania zasad koleżeństwa i sportowego ducha oraz norm współżycia społecznego,

15.Dbałość o miejsce wyznaczone na tymczasową siedzibę Klubu jest obowiązkiem każdego jego członka,

 1. Do obowiązków Zarządu Sopockiego Klubu Morsów należy:

– prowadzenie i aktualizacja rejestru członków klubu,

– przyjmowanie składek na konto klubu i kontrola terminowości wpłat,

– ustalanie dat imprez oraz osób za nie odpowiedzialnych (z możliwością tworzenia
podzespołów zadaniowych),

– prowadzenia strony internetowej,

– prowadzenia grupy na Facebooku.

– zakup niezbędnych dla funkcjonowania Sopockiego Klubu Morsów przedmiotów lub usług.

Ponadto Zarząd może bezpośrednio reagować w przypadku łamania Regulaminu, spożywania alkoholu przed wejściem do wody, zachowań stanowiących zagrożenie dla siebie i innych kąpiących się, niszczenia urządzeń i sprzętu należącego lub pozostającego pod opieką Klubu (z konsekwencją odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody).

Wskazówki dla morsujących

 1. Zalecane jest korzystanie z czapek, rękawiczek i odpowiedniego obuwia w trakcie kąpieli, aby chronić części ciała najmniej odporne na wychłodzenie. Obuwie chroni przede wszystkim przed nieznanym podłożem, skaleczeniami oraz zimnem,
 2. Zabroniona jest kąpiel pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
 3. Morsowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu, wskazanym przez Zarząd Klubu lub osobę upoważnioną,
 4. Zabronione jest wpływanie i wchodzenie pod lód,
 5. Czas trwania kąpieli należy dostosować do swojego stanu zdrowia, samopoczucia danego dnia oraz doświadczenia. W przypadku złego samopoczucia zaleca się rezygnację/przerwanie morsowania,
 6. Każdy uczestnik, przed wejściem do wody, zobowiązuje się do udziału w rozgrzewce przy muzyce lub do rozgrzewki indywidualnej,
 7. Ze względów bezpieczeństwa wejście do wody jest wspólne,
 8. Osoby pływające mają dodatkowe zalecenia, w dalszej części Regulaminu,.
 9. Zabrania się wejścia do wody w czasie prowadzenia rozgrzewki,
 10. Po wyjściu z wody należy jak najszybciej się ubrać i rozgrzać.
 11. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za kąpiele niekontrolowane i wykonane niezgodnie z zatwierdzonym i podpisanym Regulaminem,
 12. Władze Klubu nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas morsowania oraz po jego zakończeniu.
 13. Członkowie Klubu powinni wspólnie dbać o dobrą, sportową atmosferę, okazując sobie życzliwość, kulturę osobistą oraz wzajemne zrozumienie.
 14. Sprawy nieujęte Regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

 

Wskazówki dla osób pływających w zimnej wodzie              

 1. Zasady ogólne
 2. Mamy świadomość, że każde wejście do wody pociąga za sobą ryzyko dla zdrowia lub życia. Podejmując decyzję o rodzaju aktywności w wodzie staramy się minimalizować to ryzyko uwzględniając panujące warunki pogodowe, stan swojego zdrowia, aktualny stan swojego organizmu. Swoim zachowaniem nie narażamy na niepotrzebne ryzyko siebie oraz towarzyszących nam osób. Przed wejściem do wody oraz w trakcie aktywności w wodzie nie używamy substancji wpływających na obniżenie sprawności lub zdolność oceny sytuacji.
 3. Dbamy o powierzone nam miejsce wyznaczone na tymczasową siedzibę Klubu.
 4. Budujemy dobrą opinię środowiska osób uprawiających kąpiele w zimnej wodzie oraz pływanie w wodach otwartych.
 5. Morsowanie
 6. Stosujemy się do powszechnie znanych zasad dotyczących morsowania obejmujących:

– przeciwwskazania zdrowotne,

– przygotowanie do wejścia do zimnej wody,

– czas przebywania w zimnej wodzie,

– asekuracja przez inne osoby,

– sposób postępowania po wyjściu z zimnej wody.

III. Pływanie w wodach otwartych

 1. Podczas pływania używamy indywidualnego sprzętu asekuracyjnego. Pływanie bez takiego sprzętu jest dopuszczalne o ile pozostajemy na głębokości umożliwiającej stały kontakt z dnem.
 2. Podczas pływania w grupie kontrolujemy zachowanie pozostałych członków grupy. W miarę możliwości dopasowujemy swoją prędkość do prędkości grupy.
 3. W przypadku wyprawy pływackiej do indywidualnie wybranego celu informujemy o tym inne osoby. Wskazane jest również zapewnienie sobie asekuracji na lądzie.
 4. Pływamy wzdłuż linii brzegowej, w odległości umożliwiającej powrót do brzegu o własnych siłach. Wypływając w głąb akwenu planujemy wyprawę pływacką w taki sposób, żeby zapewnić sobie rezerwę sił do pokonania odcinka powrotnego.
 5. Zwracamy baczną uwagę na przeszkody znajdujące się w wodzie i sygnalizujemy ich obecność innym pływakom znajdującym się w pobliżu.
 6. Unikamy zbliżania się do stałych konstrukcji znajdujących się na obszarze akwenu – ze względu na nieznajomość szczegółów konstrukcyjnych elementów znajdujących się pod wodą oraz ukształtowania dna w pobliżu takich obiektów.
 7. Pływanie w warunkach ekstremalnych (pływanie zimowe, freedivig)
 8. Przestrzegamy zasad dotyczących morsowania oraz pływania w wodach otwartych.A dodatkowo w okresie, w którym spodziewana temperatura wody spada poniżej 10 st. C, pływamy wyłącznie wzdłuż linii brzegowej zachowując bezpieczną odległość od brzegu.
 9. W szczególny sposób dbamy również o zapewnienie sobie suchej odzieży w celu jak najszybszego ograniczenia wychładzania organizmu po wyjściu z wody.
 10. Czas przebywania w wodzie dostosowujemy każdorazowo do aktualnego stanu swojego organizmu, bieżącej temperatury wody oraz własnego poziomu zaadoptowania do przebywania w zimnej wodzie.
 11. Pływając po zmroku lub przed świtem zachowujemy odległość od siebie umożliwiającą kontakt wzrokowy oraz głosowy lub używamy sprzętu emitującego sygnał świetlny wskazujący pozycję. Indywidualnie, według własnego uznania, zapewniamy sobie obuwie pozwalające bezpiecznie przemieszczać się po plaży.

15 . Klub nie posiada doświadczeń w zakresie freedivig-u. Decydując się na tego rodzaju aktywność należy kierować się rozsądkiem a ponadto: poinformować o tym inne osoby lub zapewnić sobie asekurację oraz odpowiednio oznaczyć miejsce zejścia pod wodę.

 1. Postanowienia końcowe
 2. W razie potrzeby udzielamy pomocy osobom korzystającym z nami z aktywności w wodzie, w miarę naszych umiejętności i nie narażając siebie na sytuacje, w których sami potrzebowalibyśmy pomocy. W uzasadnionych przypadkach zawiadamiamy służby ratownicze. Telefoniczne numery kontaktowe do służb ratowniczych są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Klubu.
 3. Udostępniamy sobie nawzajem telefoniczne numery kontaktowe bliskich nam osób, które należy zawiadomić w przypadku niespodziewanych zdarzeń. Dane kontaktowe będą wykorzystywane tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Posiadamy ze sobą telefon komórkowy z naładowanym akumulatorem.
 5. Podnosimy swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy osobom znajdującym się w wodzie.
 6. Osoba chcąca reprezentować klub na zawodach musi mieć udokumentowany dystans (udział w innych zawodach lub przynajmniej dwóch poręczycieli i 2 zapisy z zegarka) który chce przepłynąć na zawodach w podobnych warunkach pogodowych.